بستن
FA EN AR RU FR CHI

استفاده ازکارت بیمه اکمل ازآزمایشگاه دکترفدایی(209)

استفاده ازکارت بیمه اکمل ازآزمایشگاه دکترفدایی(209)


استفاده ازکارت بیمه اکمل ازآزمایشگاه دکترفدایی(209)

(باسمه تعالی)

باطلاع بازنشستگان محترم میرساند.آزمایشگاه آقای دکترفدایی واقع درخیابان امام خمینی باارائه بیمه اکمل تکمیلی بدون پرداخت وجه پذیرای بازنشستگان محترم میباشد.ر
  •   هیئت مدیره کانون