بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاع جهت حذف و اضافه بیمه اکمل قراردادجدید(293)

اطلاع جهت حذف و اضافه بیمه اکمل قراردادجدید(293)


 

اطلاع جهت حذف و اضافه بیمه اکمل قراردادجدید(293)

                                                      (( باسمه تعالی))                                                  باطلاع بازنشستگان وموظفین محترم ومحترمه می رساند .جهت حذف و اضافه خود وافراد تحت تکفل درتمدید  قرارداد جدید بیمه اکمل آتیه سازان حافظ در قراردادسال جدید تاتاریخ 1398/6/23 جهت اعلام به دفتر کانون بازنشستگان دانشگاه گیلان مراجعه فرمائید عدم  حضور واطلاع رسانی به منزله انصراف  از عضویت دربیمه اکمل خواهدبود.ر         هیئت مدیره کانون