بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعلام شهرهای سفرهای سیاحتی وزیارتی درسال 1395(218)

اعلام شهرهای سفرهای سیاحتی وزیارتی درسال 1395(218)


اعلام شهرهای سفرهای سیاحتی وزیارتی درسال 1395(218)

(باسمه تعالی)

باطلاع میرساندبازنشستگان وموظفین محترم جهت استفاده ازسوبسید برای سفرهای زیارتی،سیاحتی بادردست داشتن فتوکپی شناسنامه ،کارت ملی ،حکم بازنشستگی به دفترکانون بازنشستگی دانشگاه مراجعه نموده وپس ازدریافت معرفینامه به مسئول سفرها درسازمان بازنشستگی استان معرفی میگردند.همکاران گرامی میتواننددرطول زمان بازنشستگی از3مرحله ازمسافرتهااستفاده نموده ودرهرمسافرت میتوانند ازیک همراه خانواده با سوبسید استفاده نمایند.جهت اطلاع مسافرت تااطلاع ثانویه شهرهای ذیل الذکربامبلغ واریزی به شرح ذیل میباشد.ر

1- شهرمقدس مشهد                  حرکت ازرشت وبالعکس  برای یکنفر                                                 380000تومان  باسوبسید

2--  شیراز                                حرکت ازرشت وبالعکس  برای یکنفر                                                 430000 تومان  باسوبسید

3- کیش                                   حرکت ازتهران وبالعکس برای یکنفر                                                   385000تومان باسوبسید

                                                                                                                                                                                هیات مدیره کانون صنفی

     بازنشستگان دانشگاه گیلان