بستن
FA EN AR RU FR CHI

تبریک سال نو(251)

تبریک سال نو(251)


تبریک سال نو(251)

(هوالرزاق)

ضمن پوزش بعلت اشکال فنی ازطرف سایت دانشگاه وتاسف برای ... فرا رسیدن عید بزرگ ونوروز باستانی را به بازنشستگان محترم ووظیفه بگیران محترمه تبریک وتهنیت عرض نموده .امید است انشاا...سال یکهزارو سیصدو نودوهفت درظل توجهات باریتعالی برای شما عزیزان سالی وفور ازنعمت همراه با سلامتی وشادکامی باشد.ر  

کانون صنفی بازنشستگان

دانشگاه گیلان