بستن
FA EN AR RU FR CHI

تجمیع بیمه اکمل وتکمیلی(240)

تجمیع بیمه اکمل وتکمیلی(240)


تجمیع بیمه اکمل وتکمیلی(240)

(باسمه تعالی)

باطلاع بازنشستگان محترم ووظیفه بگیران محترمه دانشگاه گیلان میرساند هیات مدیره کانون پس ازمذاکرات بامسئولین محترم دانشگاه جهت پرداخت 50%مجموع بیمه های اکمل وتکمیلی ازکل 100%حق بیمه رابراساس دستورالعمل هیات محترم امناء پرداخت وانجام گردیده است.شایان ذکراست تغییرات جزیی وکلی درفیش حقوقی بدین منظور میباشد. ضمنا تعرفه های عینک وویزیت وآزمایش و... که درفرم تحویلی همراه باکارت اکمل تاچندروز دیگرتحویل عزیزان خواهدگردید.نسبت به سالهای گذشته دوبرابر پیش بینی شده ،و مجموع مبلغ پرداختی (دوبیمه) توسط بازنشسته پرداخت کمتری مینماید. درپایان ازهمکاری صمیمانه مدیران محترم دانشگاه کمال تشکرراداریم.  

هیات مدیره کانون بازنشستگان

دانشگاه گیلان