بستن
FA EN AR RU FR CHI

تحویل کارت بیمه اکمل جدیدبه همکاران محترم(244)

تحویل کارت بیمه اکمل جدیدبه همکاران محترم(244)


تحویل کارت بیمه اکمل جدیدبه همکاران محترم(244)

(باسمه تعالی)

باطلاع میرساندهمکاران محترم بازنشسته وموظفین جهت دریافت کارت اکمل بیمه آتیه سازان ،میتوانند درروزهای زوج ازروزدوشنبه مورخ 1396/9/13 به دفترکانون بازنشستگان دانشگاه گیلان مراجعه فرمایند.

هیات مدیره کانون صنفی بازنشستگان 

دانشگاه گیلان