بستن
FA EN AR RU FR CHI

تحویل کارت بیمه اکمل جدید(213)

تحویل کارت بیمه اکمل جدید(213)


تحویل کارت بیمه اکمل جدید(213)

(باسمه تعالی)

باطلاع بازنشستگان وموظفین دانشگاه گیلان میرساند جهت دریافت کارت بیمه اکمل جدید وبرگه تعرفه (اکمل وتکمیلی )خودروزهای زوج ازتاریخ 1395/9/29به دفترکانون صنفی بازنشستگان دانشگاه واقع درپردیس مراجعه نمایند.ر  

هیات مدیره کانون صنفی بازنشستگان

                                                                                                دانشگاه گیلان