بستن
FA EN AR RU FR CHI

تشکرازحضورگرم سروران بزرگواردرانتخابات هیات مدیره کانون(221)

تشکرازحضورگرم سروران بزرگواردرانتخابات هیات مدیره کانون(221)


تشکرازحضورگرم سروران بزرگواردرانتخابات هیات مدیره کانون(221)

(باسمه تعالی)

باسلام واحترام، ازحضورگرم بازنشستگان عزیز وبزرگوارکه عنایت فرمودند درانتخاب هیات مدیره جدید کانون بازنشستگان دانشگاه گیلان که باحضورآقای دکترطاهری مدیریت محترم سازمان بازنشستگی ونماینده محتزم فرمانداری ومدیریت محترم روزنامه هاتف  که درروز شنبه مورخ 1395/10/25که از         ساعت 10 الی 13/30درتالارشهید کریمی دانشکده علوم پایه برگزار شده بودکمال تشکر وسپاس را داریم.شایان ذکراست ازمیان یکصدو بیست هفت رای ماخوذه دوازده نفرکاندیدا،پنج نفر بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره  ودونفر علی البدل ویکنفر بازرس اصلی ویکنفر علی البدل انتخاب شدند.ر                  

اعضاء اصلی هیات مدیره:آقایان عبدالرضاراستروان،سیروس قربانی،علی احمدی سراوانی،احمدپوزیا،غلامعلی خدابخشی                                            

///// علی البدل:خانم مرضیه نوروزی زاده،علی احمدی آرا                                                                                                                                 

بازرس اصلی:  عباس یوسفی نیا                                                                                                                                                                    

// علی البدل:حسن جهانگیروظیفه      

هیات مدیره کانون صنفی بازنشستگان

دانشگاه گیلان