بستن
FA EN AR RU FR CHI

تشکرازحضورگرم مدیران وبازنسشتگان و...(268)

تشکرازحضورگرم مدیران وبازنسشتگان و...(268)


تشکرازحضورگرم مدیران وبازنسشتگان و...(268)

(باسمه تعالی)

ازحضور گرم وصمیمانه ریاست ،معاونت ،مدیران ومسئولین محترم دانشگاه و سازمان بازنشستگی وبیمه آتیه سازان حافظ و همراهان محترم شان وبازنشستگان وموظفین معزز و گرامی که در ششمین سال جشن تکریم بازنشسته وخانواده ،حضور بهمرسانده اند کمال تشکر وسپاس را داریم.ر

 

هیئت مدیر ه کانون صنفی باز نشستگان

دانشگا ه گیلان