بستن
FA EN AR RU FR CHI

تشکرازمسئول نقلیه قبلی وتبریک به مسئول ...(223)

تشکرازمسئول نقلیه قبلی وتبریک به مسئول ...(223)


تشکرازمسئول نقلیه قبلی وتبریک به مسئول ...(223)

(باسمه تعالی)

ضمن تبریک به آقای رمضانعلی کارگشای چوبری مسئول محترم جدیدنقلیه داشگاه گیلان،اززحمات آقای میرزایی که همکاریهای همه جانبه باکانون بازنشستگان دانشگاه گیلان داشته اند ازطرف بازنشستگان محترم ،علی الخصوص همکاران محترمه بازنشسته وموظفین کمال تشکرراداریم وازخداوندمتعال بای ایشان آرزوی موفقیت درسایرامورراداریم.  

کانون صنفی بازنشستگان                                  

دانشگاه گیلان