بستن
FA EN AR RU FR CHI

تشکرازمسئول نقلیه و...(222)

تشکرازمسئول نقلیه و...(222)


تشکرازمسئول نقلیه و...(222)

(بنام خدا)

ضمن تبریک به جناب آقای رمضانعلی کارگشای چوبری مسئول محترم جدیدنقلیه ،اززحمات بی شائبه جناب آقای میرزایی مسئول محترم قبلی نقلیه دانشگاه گیلان تشکروسپاسگذاری مینمائیم وازخداوندمتعال خواهانیم که درسایر امورزندگی موفق وسلامت باشند.ر  

کانون صنفی بازنشستگان                              

دانشگاه گیلان