بستن
FA EN AR RU FR CHI

تشکروسپاس ازحضورگرم مدعوین محترم در طرح تکریم (212)

تشکروسپاس ازحضورگرم مدعوین محترم در طرح تکریم (212)


تشکروسپاس ازحضورگرم مدعوین محترم در طرح تکریم (212)

(باسمه تعالی)

باتشکروسپاس از مدیران ومسئولین همکاران محترم دانشگاه وروسای محترم سازمان بازنشستگی وبیمه آتیه سازان حافظ وهمراه و همکاران محترم باز نشسته وسایرمدعوین گرامترده ایی که درچهارمین جشن تکریم ازبازنشستگان وموظفین محترم حضور گرم وگستته اندر ده ای داشته اندکمال تشکر وامتنان راداریم.وازکسانی که نتوانسبه اند به طرق مختلف دراین بزرگداشت شرکت نمایند وازطریق تلفن وپیامک مارا موردلطف وعنایت خودقرارداده اندتشکرمینمائیم.ر

                                                                                                                                                                              هیات مدیره بازنشستگان

  دانشگاه گیلان