بستن
FA EN AR RU FR CHI

تمدیدمجددبیمه اکمل آتیه سازان درسال 1394-1395(اطلاعیه 177)

تمدیدمجددبیمه اکمل آتیه سازان درسال 1394-1395(اطلاعیه 177)


تمدیدمجددبیمه اکمل آتیه سازان درسال 1394-1395(اطلاعیه 177)

بازنشستگان محترم که مایلندمجدداجزءبیمه اکمل آتیه سازان حافظ درسال 1394-95شوندازتاریخ8/4/1394لغایت 15/6/1394شخصابادردست داشتن مدارک خدوافرادتحت تکفل (فتوکپی شناسنامه،کارت ملی)روزهای زوج به دفترکانون بازنشستگان دانشگاه گیلان مراجعه نمایند.شایان ذکراست تاریخ فوق الذکرتمدید نخواهد شد.ر  

کانون صنفی بازنشستگان

دانشگاه گیلان