بستن
FA EN AR RU FR CHI

ثبت نام جدید انتخابات درهیات مدیره کانون بازنشستگان(214)

ثبت نام جدید انتخابات درهیات مدیره کانون بازنشستگان(214)


ثبت نام جدید انتخابات درهیات مدیره کانون بازنشستگان(214)

(باسمه تعالی)

  باطلاع همکاران محترم بازنشسته میرساندجهت کاندید درانتخابات هیات مدیره جدیدمیتوانندمدارک ذیل الذکرراازتاریخ1395/9/29لغایت 1395/10/5درروزهای زوج به دفتر کانون به آدرس رشت :پردیس دانشگاه تحویل نمایند.ر 1- فتوکپی کامل صفحات شناسنامه     دوسری 2- ////////////کارت ملی                   دوبرگ 3- فتوکپی حکم بازنشستگی              یکبرگ 4- عکس 3×4                                دوقطعه  

هیات مدیره کانون صنفی

بازنشستگان دانشگاه گیلان