بستن
FA EN AR RU FR CHI

جشن تکریم ازبازنشستگان وموظفین (208)

جشن تکریم ازبازنشستگان وموظفین (208)


جشن تکریم ازبازنشستگان وموظفین (208)

(باسمه تعالی) باطلاع میرساندجشن تکریم ازبازنشستگان وموظفین گرامی درروزشنبه مورخ 1395/7/10درتالارحکمت دانشکده علوم انسانی طبق مراحل ذیل الذکر برگزار میشود.ر 1- ازساعت 13الی14/30جهت صرف نهار(ژتون درسلف سرویس تحویل میشود) 2- ازساعت 14/30ورود به تالارجهت جشن تکریم 3- مراحل برنامه:خیرمقدم،سخنرانی مدیران محترم دانشگاه،سازمان بازنشستگی،سلامت و...)-گروه موسیقی،قرعه کشی وام قرض الحسنه 20/000/000 ریالی باسود 4%و 50/000/000ریالی قرض الحسنه دانشگاه ،قرعه کشی نقدی500/000ریالی،تقدیرازبازنشستگان جدیدو... حرکت اتوبوس ازساعت 12/45دقیقه ازایستگاه دانشجویان واقع درمیدان مصلی به سمت تالار حکمت دانشکده علوم انسانی میباشد. ضمنا همکاران محترم عنایت فرمایند باتوجه به ارسال پیامک درهفته آینده ودریافت آن. وعدم رسیدن پیامک برای تعدادی ازهمکاران محترم لطفا اطلاع رسانی فرمائید. هیات مدیره کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه گیلان