بستن
FA EN AR RU FR CHI

صورتجلسه شورا(234)

صورتجلسه شورا(234)


صورتجلسه شورا(234)

(باسمه تعالی)

طبق درخواست هیات مدیره کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه گیلان جهت بکارگیری همکاران محترم بازنشسته بصورت حق التدریس:باموافقت شورای آموزشی دانشگاه گیلان طبق مصوبه بند12شورای آموزشی دانشگاه: 12-نامه شماره 547مورخ 19/10/1395هیات مدیره کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه گیلان درخصوص بکارگیری فرزندان کارکنان دانشگاه بصورت حق التدریس مطرح ومقررشدکه باتوجه به نظر مساعدریاست محترم دانشگاه دراین خصوص ازسوی دانشکده وگروه های آموزشی بارعایت ضوابط ومقررات مربوط به اساتیدمدعوکه توسط کارگروه مربوط تنظیم واعلام میگردد.(درجلسات قبلی شورا نیز مطرح شده بود)مساعدت لازم صورت پذیرد.

هیات مدیره کانون صنفی

بازنشستگان دانشگاه گیلان