بستن
FA EN AR RU FR CHI

فرم تله کابین احرارلاهیجان(202)

فرم تله کابین احرارلاهیجان(202)


فرم تله کابین احرارلاهیجان(202)

(باسمه تعالی) باطلاع همکاران محترم میرساندمدیریت محترم تله کابین لاهیجان به مرسوم هرساله فرم تخفیف 20%ازتله کابین وامکانات موجود درسال 1395 راطبق قراردادودرخواست دراختیارکانون قرارمیدهد.لذاهمکاران محترم میتوانند جهت دریافت فرم مذکورجهت استفاده ازتخفیف ودیگرامکانات آن مرکز به کانون بازنشستگان دانشگاه گیلان مراجعه نمایند.ر کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه گیلان