بستن
FA EN AR RU FR CHI

مجمع عمومی انتخابات هیات مدیره جدیدکانون صنفی بازنشستگان ...(217)

مجمع عمومی انتخابات هیات مدیره جدیدکانون صنفی بازنشستگان ...(217)


مجمع عمومی انتخابات هیات مدیره جدیدکانون صنفی بازنشستگان ...(217)

(باسمه تعالی)

باطلاع بازنشستگان وموظفین عزیزوگرامی دانشگاه گیلا ن میرساندمجمع عمومی عادی انتخابات هیات مدیره جدید کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه گیلان درروزپنجشنبه مورخ 1395/10/9از ساعت 10 الی 12باحضور مدعوین محترم دانشگاه ونمایندگان فرمانداری وسازمان بازنشستگی استان، درتالاراجتماعات شهید کریمی دانشکده علوپایه دانشگاه گیلان برگزارمیشود لذا خواهشمنداست درمجمع عمومی فوق الذکرحضوربهمرسانید.ر

1-گزارش عملکرد کانون، پذیرش عضوجدیدکانون، گزارش مالی، انتخاب روزنامه، سایرپیشنهادات، انتخاب هیات مدیره جدید.

  هیات مدیره کانون صنفی                                             

بازنشستگان دانشگاه گیلان