بستن
FA EN AR RU FR CHI

مرحله دوم انتخابات هیات مدیره درتاریخ...(220)

مرحله دوم انتخابات هیات مدیره درتاریخ...(220)


مرحله دوم انتخابات هیات مدیره درتاریخ...(220)

(باسمه تعالی)

ضمن تشکرازحضورگرم همکاران محترم بازنشسته وموظفین که درمرحله اول انتخابات هیات مدیره شرکت نموده اند کمال تشکرراداریم.

باسلام واحترام باطلاع میرساند مرحله اول مجمع عمومی انتخابات هیات مدیره به علت نرسیدن به حدنصاب ،مرحله دوم مجمع درروز شنبه مورخ       1395/10/25از ساعت 10 الی 12صبح درتالارشهیدکریمی دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان برگزار میشود.ازبازنشستگان وموظفین محترم تقاضا میشود درجلسه مذکورحضوربهمرسانند.ر   

هیات مدیره کانون صنفی بازنشستگان

دانشگاه گیلان