بستن
FA EN AR RU FR CHI

پرداخت وام 25000000 ریالی به اعضاء واجد شرائط به نوبت (291)

پرداخت وام 25000000 ریالی به اعضاء واجد شرائط به نوبت (291)


 

پرداخت وام 25000000 ریالی به اعضاء واجد شرائط به نوبت (291)

(( بنام خدا))

باسلام اسامی ذیل الذکر جهت دریافت وام خود به دفتر کانون بازنشستگان دانشگاه در روز شنبه مورخ 1398/3/11مراجعه نمایند.

آقایان: شاملو/ پوررجبی/ بینایی/ پروری مقدم/ پوراشمنان /شعبانعلی حسینی پور/ ابرچی/ جانی پور/ پشتیوان/ حصنی/ خدابنده/ خندان/ راستکردار/ شادمان/ احمدی آرا/ پورمومن/ تقوی/ جهانگیروظیفه/ پورمهدی/ خیراندیش/ حسینی نسب / علی عسگرلی/ درزمان/ سهرابی/ علی پور/ کوهستانی/ تقی پور/ حق پرست/ خیری / کبیری/ نوروزی/ نعیمی/

خانم ها: نوروزی زاده/ شفیعی/ حجابی/ باباعلیان/ پیله ور/ تجربه کار/ صوفی/// 

هیئت مدیره کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه گیلان