بستن
FA EN

اهداف و برنامه ها

کانون دارای اهداف زیرمیباشد:

۱- ایجادهماهنگی وهمبستگی بین کارکنان بازنشسته درجهت تقویت مبانی روح همکاری ومسرت وایجادزمینه نشاط درآنان درجهت بهره گیری مفیدازدوران بازنشستگی.

۲- فراهم آوردن زمینه لازم برای بهره وری ازدانش،تجربیات ،وتخصص ارزشمند بازنشستگان.

۳-فراهم آوردن امکانات وتسهیلات واستفاده ازفضاهای فرهنگی ورفاهی مناسب برای تامین اوقات فراغت اعضاء وافراد خانواده آنها،ازقبیل اردوهای سیاحتی وزیارتی،مهمانسراهای موجود،مراکزتفریحی وهمچنین سالنهای اجتماعات برای هرگونه مراسم خانوادگی.

۴- حمایت وپشتیبانی ازاعضای کانون با بهره گیری از امکانات موجود وباروشهایی نظیر برپایی نشستها وجلسات مشاوره وتبادل نظر پیرامون مسایل وگرفتاریهای مادی ومعنوی فردی ویاخانوادگی اعضاء.

۵-حفظ منافع مادی ومعنوی کلیه اعضاء وابسته ودفاع ازحقوق مشروع آنان وسعی دربهبودمعیشت ورفاه خانواده وبازماندگان اعضاء وسایرمواردمجازوقانونی وتهیه وسایل ولوازم وامکانات موردنیازازطریق مراجع ذیربط.ر

والسلام

 

کانون صنفی بازنشستگان

دانشگاه گیلان