بستن
FA EN AR RU FR CHI

درباره ما

 اعضاء محترم هیات موسس وهیات مدیره کانون صنفی  بازنشستگان دانشگاه گیلان بشرح ذیل میباشد.ر

 

اعضاء محترم هیات موسس کانون بازنشستگان دانشگاه گیلان:

۱- آقای  منوچهر مقصودی قشقایی

۲- ////// عبدالهادی پوراشمنان طالمی

۳- //////  عباس رضا مهدی

۴- ////// رضاپوررجبی

۵- ////// علی خیر عسگرلی

۶- ////// احمد پوریا

۷- ////// عبدالرضاراستروان

 

 

اعضاء محترم هیات مدیره کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه گیلان :

۱- آقای عبدالرضاراستروان                         مدیرعامل

۲- ///// سیروس قربانی                            رئیس هیات مدیره

۳- ////// علی احمدی آرا                          نایب رئیس

۴-////// عباس رضامهدی                          عضو اصلی

۵- ////// غلامعلی خدابخشی                  عضواصلی

۶- ////// رحمت تقوی                               عضو علی البدل

۷-خانم خدیجه اخوان                                بازرس اصلی

۸- آقای علی احمدی سراوانی                بازرس علی البدل

 

والسلام

 

کانون صنفی بازنشستگان

دانشگاه گیلان