بستن
FA EN

درباره ما

 اعضاء محترم هیات موسس وهیات مدیره کانون صنفی  بازنشستگان دانشگاه گیلان بشرح ذیل میباشد.ر

 

اعضاء محترم هیات موسس کانون بازنشستگان دانشگاه گیلان:

۱- آقای  منوچهر مقصودی قشقایی

۲- ////// عبدالهادی پوراشمنان طالمی

۳- //////  عباس رضا مهدی

۴- ////// رضاپوررجبی

۵- ////// علی خیر عسگرلی

۶- ////// احمد پوریا

۷- ////// عبدالرضاراستروان

 

 

اعضاء محترم هیات مدیره کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه گیلان :

۱- آقای عبدالرضاراستروان                         مدیرعامل

۲- ///// سیروس قربانی                            رئیس هیات مدیره

۳- ////// علی احمدی آرا                          نایب رئیس

۴-////// عباس رضامهدی                          عضو اصلی

۵- ////// غلامعلی خدابخشی                  عضواصلی

۶- ////// رحمت تقوی                               عضو علی البدل

۷-خانم خدیجه اخوان                                بازرس اصلی

۸- آقای علی احمدی سراوانی                بازرس علی البدل

 

والسلام

 

کانون صنفی بازنشستگان

دانشگاه گیلان